Algemene voorwaarden cursussen en workshops Pilago

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: Pilago Body & Mind Center, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • cliënt: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop.
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder advies, cursus, workshop en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt zijn verricht.
 • opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cliënten voor wat betreft cursussen en workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cliënt. Aanmelding kan via link op de workshop pagina die ervoor is.
 • Met aanmelding/inschrijving verklaart cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops Pilago.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

 • Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 • Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • Opties zijn geldig tot zeven (7) dagen voor de aanvang van de cursus c.q. workshop.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 • Annulering van een cursus c.q. workshop door een cliënt dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 • Annulering is kosteloos tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is cliënt 100% betaling verschuldigd.
 • Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop is annuleren niet mogelijk. Cliënt is als dan 100% betaling verschuldigd.
 • Bij het niet verschijnen van de cliënt zijn 100% kosten verschuldigd.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling

 • De cliënt dient het cursus- c.q. workshopgeld te voldoen via de link.
 • Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Indien cliënt een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.
 • Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cliënt een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: Wijziging en annulering door cliënt
Annulering door cliënt kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de door ons bevestigde aanvangsdatum van de cursus c.q. workshop, daarna is de cliënt het volledige cursusgeld c.q. workshopgeld verschuldigd.

Artikel 7: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan vier (6) cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

Artikel 8: Gezondheidsverklaring voor massage workshop

Cliënt verklaart dat tijdens deelname aan een cursus c.q. workshop cliënt lichamelijk en psychisch in goede gezondheid verkeert en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening door cliënt is geheel vrijwillig – en voor volledige verantwoording en risico van cliënt. Cliënt verklaart middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en cliënt verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en zijn/haar gezondheid. Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cliënt. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cliënt zelf.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecliënt als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecliënt voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cliënt. Het niet vooraf melden door cliënt van lichamelijke klachten of ziektes is geheel voor eigen risico van cliënt.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cliënt na de cursus, workshop, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
 • Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
 • Mocht een hernieuwde uitvoering van de cursus c.q. workshop niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan cliënt ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Aan de inhoud van een folder, nieuwsbrief, brochure of websitetekst kunnen door cliënt geen rechten worden ontleend.

Artikel 10: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 • Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 • Cliënt is gehouden de stukken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 11 a) van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
 • opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst

 • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q. workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cliënt recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.
 • Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursus c.q. workshop tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cliënt, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 13: Klachten – geschillen

 • Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
 • Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichting.
 • Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 14: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen
activiteiten.

Artikel 16: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cliënt verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden cursussen en workshops Pilago.

You cannot copy content of this page