Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden sportlessen

1.Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag dat ondergetekende een les volgt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Ondergetekende verplicht zich met het ondertekenen van deze overeenkomst om een lidmaatschap van minimaal vier (4) maanden aan te gaan, dan wel minimaal vier (4) maanden contributiegeld te betalen. Daarbij dient een opzegtermijn van een (1) volle kalendermaand in acht te worden genomen, waarbij de maand van opzegging NIET WORDT MEEGEREKEND. Opzegging is ook mogelijk middels een formulier – te downloaden van de website >www.pilago.nl/contact – onder dezelfde voorwaarden.
LET OP: opzegging wordt alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige contributiegelden verschuldigd is.

2a. De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan Pilago toekomende gelden. Contributie dient vooraf te worden betaald contant op locatie of per automatisch incasso. Automatisch incasso wordt aan het einde van de maand geïncasseerd. Het abonnement van één keer per week kan alleen worden afgesloten voor lessen die maximaal 60 minuten duren. Bij een gezinsabonnement dient men aantoonbaar op hetzelfde huisadres te staan ingeschreven bij de gemeente en wordt de contributie van één en hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd. Start ondergetekende op een later tijdstip met het volgen van lessen dan dient ondergetekende het restant van deze maand extra te betalen, dit is eenmalig. De betalingstermijn kan niet worden verschoven om gemiste lessen in te halen. Bij niet tijdige betaling is ondergetekende € 2,50 administratiekosten verschuldigd voor iedere verzonden herinneringsnota. Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en mits enige reactie uitblijft, zal Pilago de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder die voor en namens Pilago voor inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van ondergetekende.

2b. Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald indien de ondergetekende, om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij Pilago hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door Pilago afgegeven schriftelijke stopzetbevestiging. Alleen met een ondertekende doktersverklaring waarin vermeld staat dat u het komende jaar niet mag sporten en geen korset oefeningen mag doen, kan men restitutie van contributie verkrijgen. Tijdelijke afmelding (maximaal zes maanden) is alleen mogelijk wanneer ondergetekende langer dan 3 weken niet aanwezig is. Een tijdelijk afmeldformulier dient men te downloaden www.pilago.nl/contact.Ondergetekende is verplicht een ingangsdatum op het afmeldformulier te zetten die in de toekomst begint en een datum wanneer ondergetekende weer aanwezig zal zijn. Onjuist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet gehonoreerd. De ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de volgens artikel 1 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij (behoudens de aangegeven stopzetting) verplicht is de overeengekomen gelden aan Pilago te voldoen, ook al wordt om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

2c. De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van Pilago, indien Pilago genoodzaakt is over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

2d. Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting, enz. Bij wanbetaling en/of wangedrag behoudt Pilago zich het recht voor ondergetekende te weigeren in de les of ondergetekende tijdens de les weg te sturen. Pilago kan te allen tijde het lesrooster wijzigen, van docent wisselen of het tijdstip van de lessen te veranderen.

3. Pilago bepaalt op welke dagen en uren gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie en men zal zich daar individueel naar dienen te richten. Kan de ondergetekende hieraan niet voldoen, dan dient de overeenkomst conform artikel 1 te worden opgezegd. Pilago is gesloten tijdens algemene feestdagen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van enige contributiegelden.

4. De ondergetekende onderwerpt zich aan het door Pilago vast te leggen reglement met het oog op noodzakelijke orde, discipline en hygiëne, en verklaart hierbij het reglement te zullen naleven. Lessen dienen online gereserveerd te worden. Ondergetekende is zelf verantwoordelijk voor het via de website www.pilago.nl/online-inplannen-lessen-pilago reserveren van lessen. De ondergetekende verklaart hierbij tevens van dit reglement kennis te hebben genomen alvorens deze overeenkomst te hebben ondertekend.

5. De ondergetekende verklaart hierbij dat gebruik van de accommodatie, de apparatuur en goederen uitsluitend en alleen voor zijn/haar eigen risico is en de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar zelf zullen worden gedragen. De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade actie tegen Pilago wegens vergoeding van kosten of schade als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolge van de sportbeoefening c.q. het gebruik van de accommodatie, apparatuur of goederen, als ook wegens het verliezen en/of in ongerede raken van kleding of voorwerpen.

6. De ondergetekende verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, van de inhoud hiervan nauwkeurig kennis te hebben genomen en zich aan de bepalingen van deze overeenkomst te zullen houden. De ondergetekende verklaart hierbij tevens op heden een gelijkluidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

You cannot copy content of this page

%d bloggers liken dit: